ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจุติกาญจน์  สังข์ยิ้ม

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Jutikarn Sungyim

ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2529

ภูมิลำเนา  จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  กรุงเทพมหานคร  ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2547

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552

จบการศึกษาระดับปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร    ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555

ประวัติการทำงาน

ครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนมณีวิทยา กรุงเทพมหานคร

ครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นนทบุรี

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล และครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดลุ่ม  กรุงเทพมหานคร

การทำงานปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หน่วยงานและสถานที่อยู่ทีติดต่อสะดวก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85  ถ.มาลัยแมน  อ.เมือง  จ.นครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์ 034261064 ต่อ 3226