บทความวิจัยตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL PUBLISHED JOURNAL RESEARCH ARTICLES)

 • Konokpatch Koprasert, Nittaya NgamyingyongJemine Settheerathan. (2021).The development of online marketing channel for safe vegetable in Thailand. PSYCHOLOGY AND EDUCATION 58 (1): 3705-3713.

บทความวิจัยตีพิมพ์วารสารระดับชาติ (NATIONAL PUBLISHED JOURAL RESEARCH ARTICLES)

 • Konokpatch Koprasert, Natpasuth Patthirasinsiri, Nittaya Ngamyingyong, Jirawat Kongka. (2020). Development of Electronic Pocket Book “Business Tips Bettas Fish Millionaire by Using OMNI Channel Marketing Strategy”. Journal of Vongchavalitkul University. Vol.33 No.1, 58-69.
 • Kanokpatch Korprasert, Wallapa Wichayawong, Nittaya Ngamyingyong, Jemine Settheerathan, Pongsai Sinthusakul. (2020). Factors influencing the purchasing decisions of Generation Y on cosmetics via online social network in Nakhon Pathom province. Journal of Innovation and Management, 5(-), 15-28.
 • Nittaya Ngamyingyong, La-iard Silanoi. (2017). Guidelines on Sustainable Tourism Development at The Lakha Community on The Banks of Damnoensaduak Canal in Samutsakhon and Ratchaburi Provinces. Dusit Thani College Journal Year 11 Vol.1 (January-April), 149-166.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (NATION PUBLISHED PROCEEDINGS)

 • อรณิชชา มะโดด, ณัฐชยาพร รอดผึ้ง, กนกพัชร กอประเสริฐ และนิตยา งามยิ่งยง (2565). ประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวียดนามไปยังประเทศจีน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี หน้า 95 – 102.
 • ปภาวี สมบูรณ์, ภาพตะวัน เงินทอง, ศรศักดิ์ ศรีอมรรัตน์, กนกพัชร กอประเสริฐ และนิตยา งามยิ่งยง (2565). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • กนกพัชร กอประเสริฐ, ปริยฉัตร เครืออยู่, อรนิช ใจสะอาด, นิตยา งามยิ่งยง. (2564). รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื่ออาหารออนไลน์ (Food Delivery) สำหรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการด้าน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ระดับชาติ ครั้งที่ 4 หน้า 928 – 936
 • เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ, นิตยา งามยิ่งยง, ธรรมรัตน์ สิริคงสุข และพัชรี ศรีโมรา. (2564). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คู่มือการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13 หน้า 1366 -1376
 • กนกพัชร กอประเสริฐ, นิตยา งามยิ่งยง, อุบลวรรณ กลิ่นจันทร์ และเบญจมาศ มากระเรือน. (2564). การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์เมล่อนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในจังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13 หน้า 1404 – 1412
 • สโรชินี มาลัย, สุชาดา บุญสุข, นิตยา งามยิ่งยง และเฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ. (2564). การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำของวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 หน้า 954 – 964
 • นุสบา โคจรานนท์, กาญจนา แก้วไทรนันท์, นิตยา งามยิ่งยง และเฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ. (2564). แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปกุ้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 หน้า 965 – 973
 • พิณฌิกา มั่งลิ้ม, รัตนพร ไวสาริกรรม, นิตยา งามยิ่งยง และเฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ. (2564). การยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปของจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 หน้า 1017 – 1026
 • คนิฐตา สุกใส, อภิสรา สิงหาหล้า, เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ และนิตยา งามยิ่งยง. (2564). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 หน้า 1027 – 1034
 • นัชชา ยิ้มระยับ, วีระพงษ์ แตงออ่อน, นิตยา งามยิ่งยง และเฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ. (2564). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 หน้า 1094 - 1103
 • ฐิติกร โชคธนสุขสิริ, ชนาธิป ศรีคง, นิตยา งามยิ่งยง, เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ ถนนยิงเป้า จังหวัดนครปฐม ในยุคไทยแลนด์ 4.0. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 หน้า 1257 – 1264.
 • เกษม เนียมเทียม, เพ็ญพิสุทธิ์ บุญเพ็ญ, กนกพัชร กอประเสริฐ, นิตยา งามยิ่งยง. (2563). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่าง 5 ดาว เพื่อการประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 หน้า 1282 – 1288.
 • วัลลภา วิชะยะวงศ์, นิตยา งามยิ่งยง, พีรดา เพชรดำดี, เมธาวี เมฆถี. (2563. ปัจจัยของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออฟไลน์ ในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 หน้า 1289 – 1297.
 • นิตยา งามยิ่งยง, ภานุวัฒน์ มณีล้ำ, อรวรรณ ชูรอด. (2563). แนวทางการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจกุ้งขาวจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 หน้า 1340 – 1347.
 • ญาดา สมิตัย, อริสา จันทร, นิตยา งามยิ่งยง, ผ่องใส สินธุสกุล. (2563). การเปรียบเทียบช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ของผู้ผลิตผักปลอดสารพิษตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 หน้า 1348 – 1355.
 • นิศารัตน์ หมอนวดดี, จิรวรรณ ทองศรี, กนกพัชร กอประเสริฐ, นิตยา งามยิ่งยง. (2563). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee. การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS2020)” วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หน้า 1402-1411.
 • อิทธิพัทธ์ แสนกองแก้ว, ชนิดา วงษ์จันทร์, นิตยา งามยิ่งยง, กนกพัชร กอประเสริฐ. (2563). การจัดการห่วงโซ่อุปทานสุกรเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์. การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS2020)” วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หน้า 160-168.
 • ชัยธวัช อินต๊ะแดง, วาสนา กิมบุ้น, นิตยา งามยิ่งยง, เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ. (2563). พฤติกรรมของผู้ซื้อในการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทาง FACEBOOK. การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS2020)” วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หน้า 1383-1389
 • ภรณ์วนัช นวลแย้ม, วรางคณา เอมโอษฐ, วัลลภา วิชะยะวงศ์, นิตยา งามยิ่งยง. (2563). พฤติกรรมการจองห้องพักประเภทโรงแรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์. การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS2020)” วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หน้า 1427-1434
 • นิพันธ์ ผลเกิด, เขมอัปสร สอนสิทธ์, วัลลภา วิชะยะวงศ์, นิตยา งามยิ่งยง. (2563). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุของบริษัทเคอรี่ เอ็กเพรส ในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS2020)” วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หน้า 840-851.
 • สาธิตา วีระสมวงศ์, อาทิตยา สุขกุมภาพันธ์, กนกพัชร กอประเสริฐ, นิตยา งามยิ่งยง. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาสมุนไพรของประชาชนในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS2020)” วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หน้า 1164-1171.
 • ฐนวรรธน์ นาคบัว, โชติกา โชคบัณดิษฐ, สุแทนญา ยะวร และนิตยา งามยิ่งยง (2562). แนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สำหรับผักหวานบ้านในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “The 2rd Conference on Logistics and Supply Chain 2019 (CLS2019)” วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม หน้า 23.
 • นิตยา งามยิ่งยง. (2560). แรงจูงใจในการทำงานของแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อม เทศบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย วันที่ 28-29 กันยายน 2560 หน้า 116.
 • นิตยา งามยิ่งยง. (2560). การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ประเทศไทย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 หน้า 9.