สถานที่ติดต่อ (ที่ทำงาน) :          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่อยู่ (หน่วยงาน)             :          เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

E-mail                            :          jnittaya2109@gmail.com

Map