2542402
Map and Map Interpretation
แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
คณะ    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โปรแกรมวิชา    ภูมิศาสตร์
หน่วยกิต    3(2-2-5)
 
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การตีความ การใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 และ 1:250,000 การฝึกฝนการอ่าน การตีความ และการปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศประกอบการศึกษา
 
มคอ.3