มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

http://www.npru.ac.th/

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://hm.npru.ac.th/

 

สาขาวิชาสังคมศึกษา

http://pgm.npru.ac.th/ss/