ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย

- การประยุกต์ใช้รีโมทเซนซิ่งเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส: กรณีศึกษา จังหวัดน่าน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556