2/2561

- แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ (2542402)

- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (2544401)

ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก (2542102)

 

1/2561

- ภูมิศาสตร์กายภาพ (2542101)

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์  (2504901)

- การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น (2542103)

 

2/2560

- แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ (2542402)

- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (2544401)

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (2000115)

 

1/2560

- ภูมิศาสตร์กายภาพ (2542101)

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์  (2504901)

- วิถีไทย (2000106)

 

2/2559

- แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ (2542402)

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (2000115)

 

1/2559

- ภูมิศาสตร์กายภาพ (2542101)

สิ่งแวดล้อมและประชากร (2544103)

- วิถีไทย (2000106)

 

2/2558

- แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ (2542402)

- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (2544401)

- ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (2901215)

 

1/2558

- ภูมิศาสตร์กายภาพ (2542101)

- วิถีไทย (2000106)

 

2/2557

- แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ (2542402)

- การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น (2542103)

 

1/2557

- ภูมิศาสตร์กายภาพ (2542101)

- ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (2901215)

 

2/2556

- แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ (2542402)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (2544207)

 

1/2556

- ภูมิศาสตร์กายภาพ (2542101)

- ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (2543201)

 

2/2555

- ภูมิศาสตร์มนุษย์ (2541102)

- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (2544207)