ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรภณ สุนทร


ประวัติการศึกษา

ปัจจุบัน: กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ปริญญาโท : วท.ม.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)

ปริญญาตรี : ภูมิศาสตร์ (อ.บ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

 

ประวัติการทำงาน

- ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)

- 2558 - 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

 

หน่วยงานที่สังกัด และสถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ห้องสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์