ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
13854
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month177
LastMonth Last Month347
ThisYear This Year2,786
LastYear Last Year2,964

งานวิจัย (Researchs)

 • การบริหารจัดการโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น: การศึกษาเฉพาะกรณีของสองโรงเรียนในบริบทที่ต่างกัน.
  วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง  การเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท  ระยะที่ 2  ปี  2546 
 • สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   ปี 2548 
 • การพัฒนาหลักสูตรศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (หุ่นไทย) ปี  2550 
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับ
  นักศึกษาวิชาชีพครู  ปี 2550
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ปี 2551
 • ความพึงพอใจต่อบทบาททางสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ปี  2551
 • กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนภาคกลางตอนล่าง  กลุ่มที่ 1
  จังหวัดนครปฐม  โดยใช้เครือข่ายการวิจัย ปี 2551
 • การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ปี 2552
 • การเสริมสร้างทักษะการจัดการความรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  ของนักศึกษาวิชาชีพครู ปี 2552
 • เจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี  ปี 2553
 • การจัดการความรู้สู่การสอนภาษาไทยในฐานะครูอาสาของนักศึกษาครูในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู  โครงการพระราชดำริ-
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปี 2553
 • การพัฒนาสมรรถภาพครูในการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.นครปฐม ปี 2554
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครู  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี 2555
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
  จากการปฏิบัติ ปี 2556
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ปี 2557
 • การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ปี 255

ตำรา

 • วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

เอกสารประกอบการสอน

 • การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เอกสารคำสอน

 • การสร้างแบบทดสอบ

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • ความพึงพอใจต่อบทบาททางสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • การเสริมสร้างทักษะการจัดการความรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระยะที่ 1
 • การเสริมสร้างทักษะการจัดการความรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระยะที่ 2
 • เจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • การจัดการความรู้สู่การสอนภาษาไทยในฐานะครูอาสาของนักศึกษาครูในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู 
  โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความมีวินัยในตนเอง  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย    ราชภัฏนครปฐม
 • การพัฒนาสมรรถภาพครูในการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.นครปฐม
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • แรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
  จากการปฏิบัติ
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถภาพในการสร้างสื่อการสอน สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ.นครปฐม
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ปี 2557
 • การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
 • บทความวิชาการเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

วิทยาการ

 • การสร้างงานวิจัยจากงานประจำ สถานที่โรงพยาบาลมะการักษ์
 • การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สถานที่โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ สถานที่โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สถานที่โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถานที่โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • การพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาตน สถานที่บริษัทโตโยต้า ประเทศไทย (สำโรง)
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาและสถิติเพื่อการวิจัยสถานที่โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏ