ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
13853
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month176
LastMonth Last Month347
ThisYear This Year2,785
LastYear Last Year2,964

รายวิชา (Courses)

1143408           การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                                                                                                  ดาวโหลดเอกสาร
                           Research for Learning Development

ความหมายและหลักการวิจัย รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
สถิติเพื่อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การศึกษาค้นคว้า และนำผลการวิจัยไปใช้
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 

1142104           การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                                                             ดาวโหลดเอกสาร
                           Learning Measurement and Evaluation

ความหมาย   จุดมุ่งหมาย  หลักการของการวัดและการประเมินผลการศึกษา บทบาทของการ
ประเมินผลการศึกษา  การจำแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและการวิเคราะห์ตัวชี้วัด  วิธีการ           
ที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เทคนิคการสร้างและการ
ใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  สถิติเบื้องต้น
สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   การแปลความหมายของคะแนน  แนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และฝึกปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง