ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
13855
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month178
LastMonth Last Month347
ThisYear This Year2,787
LastYear Last Year2,964

การศึกษา (Educations)

  • ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาเอก  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประวัติการทำงาน 

  • อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  2532 ถึงปัจจุบัน