ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
4114
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month88
LastMonth Last Month261
ThisYear This Year1,844
LastYear Last Year1,310

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์   แสงเลิศอุทัย

(Dr.Jittirat Saengloetuthai)


หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3235  โทรสาร 034261 064

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

E-mail sjittirat@gmail.com