ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2085
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month77
LastMonth Last Month112
ThisYear This Year1,125
LastYear Last Year960

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์   แสงเลิศอุทัย

(Dr.Jittirat Saengloetuthai)


หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3235  โทรสาร 034261 064

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

E-mail sjittirat@gmail.com