ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
4666
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month115
LastMonth Last Month158
ThisYear This Year389
LastYear Last Year2,007

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์   แสงเลิศอุทัย

(Dr.Jittirat Saengloetuthai)


หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3235  โทรสาร 034261 064

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

E-mail sjittirat@gmail.com