ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10246
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month72
LastMonth Last Month92
ThisYear This Year496
LastYear Last Year1,663

รายวิชาที่สอน

ลำดับ

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

คำอธิบายรายวิชา

มคอ.

1

1544302

ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

โครงสร้างของภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจของชาวต่างประเทศ วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยกับภาษาอื่น แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

ระบบมคอ.

2

1541203

การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ

หลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ รูปแบบและลักษณะงานเขียนเชิงวิชาการ การอ่านและวิเคราะห์งานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนและนำเสนอเป็นเอกสารหรือสื่อประสม

ระบบมคอ.

3

1541304

ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาไทย

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบกลุ่มคำ และประโยค การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์   แก้ข้อบกพร่องในการออกเสียง

ระบบมคอ.

4

1542405

กวีนิพนธ์ไทย

วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ด้านรูปแบบและเนื้อหา การวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าบทกวีนิพนธ์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งคำประพันธ์

ระบบมคอ.

5

1543301

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

ประวัติความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ ลักษณะของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงเสียง คำ ความหมายของคำต่างประเทศ ลักษณะการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย

 

6

1542322

การวิเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย

ผลงานการวิจัยทางภาษาไทยทั้งทางด้านวรรณกรรม หลักภาษา และการใช้ภาษา การวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัย และรูปแบบกระบวนการวิจัย การวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการวิจัยและองค์ความรู้ การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้ การพัฒนาผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย