ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
4029
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month203
LastMonth Last Month157
ThisYear This Year1,397
LastYear Last Year779

ประวัติด้านการทำงาน

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2555-2557

สาขาวิชา และคณะที่สังกัด

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์