ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10250
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month76
LastMonth Last Month92
ThisYear This Year500
LastYear Last Year1,663

ประวัติด้านการทำงาน

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2555-2557

สาขาวิชา และคณะที่สังกัด

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์