ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2720
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month88
LastMonth Last Month80
ThisYear This Year88
LastYear Last Year779

ประวัติด้านการทำงาน

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2555-2557

สาขาวิชา และคณะที่สังกัด

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์