ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
6041
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month122
LastMonth Last Month85
ThisYear This Year122
LastYear Last Year1,630

ประวัติด้านการทำงาน

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2555-2557

สาขาวิชา และคณะที่สังกัด

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์