ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2697
Online User Online2
Today Today5
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month65
LastMonth Last Month80
ThisYear This Year65
LastYear Last Year779

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง

ประวัติด้านการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2545

จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2549

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2550 จากมหาวิทยาลัยมหิดล