ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
6038
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month119
LastMonth Last Month85
ThisYear This Year119
LastYear Last Year1,630

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง

ประวัติด้านการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2545

จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2549

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2550 จากมหาวิทยาลัยมหิดล