ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
3751
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month82
LastMonth Last Month165
ThisYear This Year1,119
LastYear Last Year779

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง

ประวัติด้านการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2545

จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2549

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2550 จากมหาวิทยาลัยมหิดล