ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10247
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month73
LastMonth Last Month92
ThisYear This Year497
LastYear Last Year1,663

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง

ประวัติด้านการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2545

จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2549

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2550 จากมหาวิทยาลัยมหิดล