อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
1187
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month99
LastMonth Last Month107
ThisYear This Year99
LastYear Last Year896

ประวัติการศึกษา

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การประถมศึกษา

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2541

 

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการประถมศึกษา

                วุฒิการศึกษาการการศึกษามหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ  ปี พ.ศ.2546