อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
1000
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month19
LastMonth Last Month68
ThisYear This Year808
LastYear Last Year192

ประวัติการศึกษา

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การประถมศึกษา

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2541

 

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการประถมศึกษา

                วุฒิการศึกษาการการศึกษามหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ  ปี พ.ศ.2546