อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
2436
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month160
LastMonth Last Month202
ThisYear This Year1,348
LastYear Last Year896

ประวัติการศึกษา

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การประถมศึกษา

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2541

 

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการประถมศึกษา

                วุฒิการศึกษาการการศึกษามหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ  ปี พ.ศ.2546