อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
766
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month47
LastMonth Last Month58
ThisYear This Year574
LastYear Last Year192

ประวัติการศึกษา

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การประถมศึกษา

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2541

 

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการประถมศึกษา

                วุฒิการศึกษาการการศึกษามหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ  ปี พ.ศ.2546