อาจารย์จิราภรณ์ อนุธตโต

Statistics Statistics
7640
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month37
LastMonth Last Month155
ThisYear This Year1,451
LastYear Last Year2,048

ประวัติการศึกษา

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การประถมศึกษา

                วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2541

 

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการประถมศึกษา

                วุฒิการศึกษาการการศึกษามหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ  ปี พ.ศ.2546