ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
3957
Online User Online2
Today Today11
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month222
LastMonth Last Month252
ThisYear This Year474
LastYear Last Year3,003

ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (ภาษาไทย-จิตวิทยา) ม.สงขลานครินทร์ 2541

ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ม.เกษตรศาสตร์ 2544