ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
5428
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month90
LastMonth Last Month279
ThisYear This Year1,945
LastYear Last Year3,003

ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (ภาษาไทย-จิตวิทยา) ม.สงขลานครินทร์ 2541

ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ม.เกษตรศาสตร์ 2544