ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
3307
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month96
LastMonth Last Month207
ThisYear This Year2,827
LastYear Last Year480

ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (ภาษาไทย-จิตวิทยา) ม.สงขลานครินทร์ 2541

ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ม.เกษตรศาสตร์ 2544