ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
1832
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month122
LastMonth Last Month174
ThisYear This Year1,352
LastYear Last Year480

ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (ภาษาไทย-จิตวิทยา) ม.สงขลานครินทร์ 2541

ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ม.เกษตรศาสตร์ 2544