ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

MR.JESADA  BOONMAHOME

Statistics Statistics
5426
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month88
LastMonth Last Month279
ThisYear This Year1,943
LastYear Last Year3,003

1  มิถุนายน  2545  อาจาย์ประจำคณะครุศาสตร์   สถาบันราชภฏนครปฐม

1 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งานบริหาร

2547 - 2553  รองคณบดี คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2549 - 2551, 2554 - ปัจจุบัน ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏรนครปฐม

2551 - 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม