งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการงานนำ้ประปา อบต.หนองดินแดง 2551

2. งานวิจัยการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปบฒ 2551-2552

3. โครงการจัดกา่รความรู้เรื่องวิธีการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด สำนักงานคุ้มครองาสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2553

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญสำหรับแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม 2554-2555

5. การวิเคราะห์สถานภาพการจัดการองค์ความรู้้สำหรับมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ตามหลักการการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย 2555