ประสบการณ์ทำงาน เป็นอาจารย์ 18 ปี

พ.ศ. 2539-พฤศจิกายน 2549 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้

กรุงเทพมหานคร

 1. หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 2. หัวหน้าแผนกปกครองและสวัสดิการ
 3. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรณสารสนเทศ
 4. อาจารย์ผู้ปกครองและผู้ช่วยอาจารย์ผู้ปกครอง
 5. เลขานุการหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา
 6. อาจารย์ประจำชั้นหอพักนักศึกษาพยาบาลเซนต์หลุยส์
 7. ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย

 

พ.ศ. 2549-2557เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 8 ปี

 1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
 2. คณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. ตัวแทนคณาจารย์เป็นกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ

 

รางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ

 1. เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้น 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
 2. ทำงานดูแลระบบคุณภาพจนได้รับรางวัลระบบคุณภาพแห่งแรกของโลก ISO 9002 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 3. รับสร้อยคอทองคำ 1 บาท เนื่องในโอกาสทำผลงานเป็นที่ประทับใจและสร้างคุณงามความดี ให้กับหน่วยงานซึ่งต้องทำงานนานถึง 10 ปี
 4. แกนนำดีเด่นประจำภาคกลาง ด้านการต่อต้านยาเสพติด