พ.ศ. 2539 ครุศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )เอกจิตวิทยาและการแนะแนว

โทสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม