ประวัติ

ชื่อสกุล                จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง

วัน เดือน ปีเกิด       16 มกราคม 2516

สถานที่เกิด             จังหวัดชุมพร

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539 ครุศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )เอกจิตวิทยาและการแนะแนว

โทสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ประสบการณ์ทำงาน เป็นอาจารย์ 18 ปี

พ.ศ. 2539-พฤศจิกายน 2549 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้

กรุงเทพมหานคร

 1. หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 2. หัวหน้าแผนกปกครองและสวัสดิการ
 3. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรณสารสนเทศ
 4. อาจารย์ผู้ปกครองและผู้ช่วยอาจารย์ผู้ปกครอง
 5. เลขานุการหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา
 6. อาจารย์ประจำชั้นหอพักนักศึกษาพยาบาลเซนต์หลุยส์
 7. ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย

 

พ.ศ. 2549-2557เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 8 ปี

 1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
 2. คณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. ตัวแทนคณาจารย์เป็นกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ

 

รางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ

 1. เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้น 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
 2. ทำงานดูแลระบบคุณภาพจนได้รับรางวัลระบบคุณภาพแห่งแรกของโลก ISO 9002 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 3. รับสร้อยคอทองคำ 1 บาท เนื่องในโอกาสทำผลงานเป็นที่ประทับใจและสร้างคุณงามความดี ให้กับหน่วยงานซึ่งต้องทำงานนานถึง 10 ปี
 4. แกนนำดีเด่นประจำภาคกลาง ด้านการต่อต้านยาเสพติด

 

ผลงานการบริการวิชาการแก่สังคม

 1. การจัดทำฐานข้อมูลการใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงปี 2550 ทุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 2. การออกแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมปี 2553
 3. โครงการจัดการความรู้ “วิธีการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2553
 4. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัด นครปฐมปี 2555 ทุนสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 5. โครงการนครปฐมผาสุก รับผิดชอบตำบลนิลเพชร ตำบลสามง่าม ตำบลบางเลน

 

สิ่งที่คาดหวังและต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. เพื่อให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ

2. เพื่อให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมมีความมุ่งมั่นร่วมกันต่อแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯในอนาคต

3. เพื่อให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมมีสวัสดิการที่ดีทำงานอย่างมีความสุข มีใจรักในการทำงาน พัฒนาคน มีความมั่นคงและความผูกพันทางใจ

4. เพื่อให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมได้รับความยุติธรรมในทุกๆด้านในการทำงานการค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะที่ถนัด ทำได้ดี มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพที่สุด