Statistics Statistics
7795
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month55
LastMonth Last Month229
ThisYear This Year1,401
LastYear Last Year1,889

ปี 2560

ณัฏฐ์นรี ปราสาร กัลยาณี กาเหนิดสมุทร และจันจิราภรณ์ ปานยินดี. (2560). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

ปี 2562

- ณัฐวดี ภูผา สุนันทา พลายระหาร จันจิราภรณ์ ปานยินดี และวรญา ทองอุ่น. (2562). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11.

- เจนจิรา เจริญผล มัทณา แสงทอง จันจิราภรณ์ ปานยินดี และวรญา ทองอุ่น. (2562). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11.