ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์

 

         ตำรา การแปลเบื้องต้น

         เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2

         หนังสือ English for Commerce

         บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพโดยการบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของ            นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The Development of Teaching English for Career by Integrating Task-Based Approach with                          Cooperative Learning to Undergraduate Students at Nakhon Pathom Rajabhat University

         บทความวิจัยเรื่อง The Guideline of Elderly Tourist Guides Curriculum Development for Koh Lad E-Tan Subdistrict, Nakhon Pathom Province

         บทความวิจัยเรื่อง The Perspective of Elderly Tourist Guides on the Local Communities Development in Koh Lad E-Tan Community, Nakhon          Pathom Province