รายวิชาที่สอน 

 

การแปลทั่วไป 1

คำอธิบายรายวิชา

The principles and techniques of translation from English to Thai and from Thai to English. The analysis of various English texts in terms of language structure, vocabulary, idiomatic expressions and socio-cultural aspects compared to texts in Thai. Practice of translating at the levels of words, sentences and paragraphs in both languages.

 

การแปลทั่วไป 2

คำอธิบายรายวิชา

The extended study of principles and techniques in translating complex academic texts, both English and Thai, including abstracts, articles, contracts.The practice of analyzing and discussing problems in translation.

 

การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2

คำอธิบายรายวิชา

An extensive study and practice of writing skills in daily-life communication including describing people, things and places, personal letters, resume, application forms, application letters, note-taking, memos, and e-mails.

 

กลวิธีการอ่านอนุเฉททางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

Basic strategies for business reading efficiency at the complex sentence and paragraph level. Language patterns, the use of context clues and word-study skills for discovering meaning of new words. Reading for main ideas and details. Retrieving information from printed electronic media. Extended reading in fiction or non-fiction texts.


ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสมัครงานของแต่ละสาขาวิชาเอก ฝึกอ่านเอกสารสำคัญและฝึกเขียนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน การหาแหล่งงาน ตลอดจนฝึกการสัมภาษณ์งาน