ประวัติการศึกษา 

 

 

ศิลปศาสตรบัฑิต (ภาษาอังกฤษ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอน ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี