ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ-สกุล              อินทิรา กุลวิเชียร

วันเกิด                 24 พฤษภาคม                  

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

                           ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอน ภาษาอังกฤษ)

ประวัติการทำงาน   2013 - ปัจจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.)

                               2012 - 2013 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รายวิชาที่สอน การแปลทั่วไป 1,2

                       การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2

                       กลวิธีการอ่านอนุเฉททางธุรกิจ

                                  ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1

ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2

                                     หนังสือ English for Commerce

 

การติดต่อ email: intrira.k@gmail.com