ชื่อ หฤทัย ดิ้นสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล harutai@nrpu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 034261065
เบอร์ภายใน 758

 

Statistics Statistics
2699
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month44
LastMonth Last Month83
ThisYear This Year896
LastYear Last Year739

 

 

 

 

           6004911 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1  1(0-3-0)
    Electronics Engineering Project 1  
       
     ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามากําหนดหัวข้อโครงงานวิจัยที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน พร้อมจัดทําเอกสารและเข้าสอบเพื่อขออนุมัติหัวข้อโครงงานต่อโปรแกรมวิชา
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา จัดทําเอกสารงานวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการนําเสนอ
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการของโปรแกรมวิชา 

 
 
       
  เอกสารประกอบการสอน สัปดาห์ที่1