ชื่อ หฤทัย ดิ้นสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล harutai@nrpu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 034261065
เบอร์ภายใน 758

 

Statistics Statistics
2703
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month48
LastMonth Last Month83
ThisYear This Year900
LastYear Last Year739

 

 

 

 

           6001411 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
    Engineering Mathematics 1  
       
   

วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6001411 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน อนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์
เจาะจง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ การหาอนุพันธ์ และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร และการ
ประยุกต์

 

 
   

 

 
  เอกสารประกอบการสอน สัปดาห์ที่1  
    สัปดาห์ที่2  
    สัปดาห์ที่3