Statistics Statistics
2604
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month1
LastMonth Last Month59
ThisYear This Year655
LastYear Last Year732

 

 

ผลงานด้านวิจัย

 - ศึกษาวิจัยเรื่องความรู้และทัศนคติและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวัณโรคและกลยุทธ์ DOTS ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
   จังหวัดเพชรบุรี  ปี 2543    
   เผยแพร่: ใน 7 จังหวัดรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัด ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  และกาญจนบุรี

 - ศึกษาวิจัยการประเมินคุณภาพการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร
   จังหวัดประจวบคิรีขันธ์  ปี2547    
   เผยแพร่:ใน 7 จังหวัดรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัด ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  และกาญจนบุรี          
  ตีพิมพ์เผยแพร่: ในวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ

 - การศึกษาวิจัยการประเมินการควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุม
   โรคที่ 4 ราชบุรี ปี 2548    
   ตีพิมพ์เผยแพร่: ในวารสารกรมควบคุมโรค

 - การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปอดบวมในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตสาธารณสุขที่ 4  ปี 2549    
   นำเสนอผลงาน: วิชาการการวิจัยระดับเขตตรวจราชการที่ 6-7                         
   ตีพิมพ์เผยแพร่: ในวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี       
   นำเสนอผลงาน: สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค              
           
 - ผลงานได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอประเภทบรรยาย “เรื่องบทเรียนสู่ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของอหิวาตกโรค
   และการป้องกันโรคล่วงหน้าในจังหวัดสมุทรสาคร” ปี 2554    
   บรรยาย: การประชุมสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2555

 - ผลงานได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอประเภทโปสเตอร์เรื่อง “การประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
   ของประชาชน ปี 2556”    
   นำเสนอ: การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557