Statistics Statistics
5607
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month36
LastMonth Last Month191
ThisYear This Year986
LastYear Last Year1,171

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

            ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารด้านบุคคล  การบริหารสำนักงาน  ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ