Statistics Statistics
6158
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month78
LastMonth Last Month77
ThisYear This Year78
LastYear Last Year1,459

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

            ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารด้านบุคคล  การบริหารสำนักงาน  ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ