Statistics Statistics
6157
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month77
LastMonth Last Month77
ThisYear This Year77
LastYear Last Year1,459

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ด้านความรู้สึกนึกคิด  การเรียนรู้  ทัศนคติ  ค่านิยม  ปัจจัยการทำงานของบุคคลและการทำงานของกลุ่ม  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานหรือองค์การ  รวมทั้งศึกษาการทำงานของกลุ่มบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  การสร้างขวัญและกำลังใจของบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานขององค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม