Statistics Statistics
5606
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month35
LastMonth Last Month191
ThisYear This Year985
LastYear Last Year1,171

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ด้านความรู้สึกนึกคิด  การเรียนรู้  ทัศนคติ  ค่านิยม  ปัจจัยการทำงานของบุคคลและการทำงานของกลุ่ม  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานหรือองค์การ  รวมทั้งศึกษาการทำงานของกลุ่มบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  การสร้างขวัญและกำลังใจของบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานขององค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม