นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
11880
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month77
LastMonth Last Month221
ThisYear This Year3,186
LastYear Last Year2,823

 

ผลงานวิจัย
1. ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต
2. การรับรู้การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต
3. การใช้สื่อเรียนอิเลคทรอนิกส์สำหรับวิชาการพยาบาลมารดา ทารก

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

1. การพัฒนาระบบการจัดการเบื้องต้นโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

(หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)

2. จิตสำนึกในการใช้สารเคมีของชาวไร่ส้มโอ จังหวัดนครปฐม

(หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธีรนันท์  วรรณศิริ)