นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
3375
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month29
LastMonth Last Month56
ThisYear This Year581
LastYear Last Year1,003

 

จบชั้นประถมศึกษา :  รร.กิตติคุณวิทยา

จบมัธยมศึกษา :  รร.ศรีอยุธยา

จบระดับปริญญาตรี : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จบระดับปริญญาโท :  วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวืทยาลัย