นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
4468
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday19
ThisMonth This Month90
LastMonth Last Month114
ThisYear This Year90
LastYear Last Year1,584

 

จบชั้นประถมศึกษา :  รร.กิตติคุณวิทยา

จบมัธยมศึกษา :  รร.ศรีอยุธยา

จบระดับปริญญาตรี : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จบระดับปริญญาโท :  วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวืทยาลัย