นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
4306
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month42
LastMonth Last Month121
ThisYear This Year1,512
LastYear Last Year1,003

 

จบชั้นประถมศึกษา :  รร.กิตติคุณวิทยา

จบมัธยมศึกษา :  รร.ศรีอยุธยา

จบระดับปริญญาตรี : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จบระดับปริญญาโท :  วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวืทยาลัย