นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
11879
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month76
LastMonth Last Month221
ThisYear This Year3,185
LastYear Last Year2,823

 

จบชั้นประถมศึกษา :  รร.กิตติคุณวิทยา

จบมัธยมศึกษา :  รร.ศรีอยุธยา

จบระดับปริญญาตรี : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จบระดับปริญญาโท :  วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวืทยาลัย