นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
5272
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month41
LastMonth Last Month118
ThisYear This Year894
LastYear Last Year1,584

 

จบชั้นประถมศึกษา :  รร.กิตติคุณวิทยา

จบมัธยมศึกษา :  รร.ศรีอยุธยา

จบระดับปริญญาตรี : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จบระดับปริญญาโท :  วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวืทยาลัย