อาจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์

Statistics Statistics
9366
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month279
LastMonth Last Month201
ThisYear This Year1,918
LastYear Last Year2,096

 

งานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก

 • วิทยากรการประกันคุณภาพให้กระทรวงศึกษาธิการ 5 ภูมิภาค ปีการศึกษา 2556, 2557 และ 2558
 • วิทยากรการประชุมวิชาการระดับชาติ การประกันคุณภาพการศึกษาไทย  ณ  ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (สมศ.) ปี 2555, 2556 และ 2557
 • วิทยากรหลักสูตรการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง  กศน.จังหวัดระยอง  
 • วิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
 • วิทยากรหลักสูตรการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร กศน.จังหวัดระยอง
 • วิทยากร สถิติขั้นสูงทางการศึกษา ให้กับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคคลที่สนใจทั่วไป ในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
 • วิทยากร การจัดการความรู้ การวัด การประเมิน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตภาคกลาง (นครปฐม อยุธยา อ่างทอง) โครงการ SP2 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • วิทยากร การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารและบุคลากร

ทางการศึกษา จำนวน 3 รุ่นๆ 200 คน ในเขตภูมิภาคตะวันตก และเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2

จำนวน 150 คน

 • ผู้ช่วยที่ปรึกษาการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.6 ของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินัย กระทรวงยุติธรรม
 • วิทยากรกลุ่มและเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการวางระบบการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานตามกฎหมายของสำนักงานศาลยุติธรรม

 • วิทยากรกลุ่มและเป็นผู้ช่วยโครงการจัดทำโครงการและตัวชี้วัด สำนักงานศาลยุติธรรม
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และคณาจารย์ที่ขอผลงานทางวิชาการ