อาจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์

Statistics Statistics
8986
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month100
LastMonth Last Month269
ThisYear This Year1,538
LastYear Last Year2,096

 

ผลงานวิจัย

 • โครงการติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกเชิงพื้นที่ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ทุนวิจัยจาก สมศ. นำเสนอรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อการประเมินรอบที่สี่)   ปี 2557 (นักวิจัย)
 • การพัฒนารูปแบบการสอนด้านจิตพิสัยเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตร    ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี 2556 (นักวิจัย)
 • การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน (ทุนวิจัยกระทรวงศึกษาธิการ) ปี 2555(นักวิจัย)
 • การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ ปี 2554 (นักวิจัย)
 • การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงกับการประกันคุณภาพบัณฑิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 2554 (นักวิจัย)
 • กลยุทธ์การจัดการความรู้ในการใช้สื่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของครูสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2  ปี 2553 (นักวิจัย)
 • โครงการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด 2552 (ผู้ช่วยวิจัย)
 • การประเมินแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมประพฤติกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2551 (ผู้ช่วยวิจัย)
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกโดยสถานศึกษา (สำนักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา) 2547 (ทุนวิจัย สมศ. : นักวิจัย)
 • การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินภายนอกสถานศึกษานำร่อง 218 แห่ง (สำนักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา) 2547  (ทุนวิจัย สมศ.   : นักวิจัย)
 • โครงการประเมินประสิทธิภาพโครงการความร่วมมือระหว่าง ปปส.                                                                                                      กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสารเสพติดในสถานศึกษา 2546 (ผู้ช่วยวิจัย)
 • โครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุข 2544 (ผู้ช่วยวิจัย)
 • ประสิทธิผลของทุนวิจัยอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541(วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต)
 • การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551 (วิทยานิพนธ์ระดับดุษฏีบัณฑิต)
 • การประเมินแนวทางแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมประพฤติกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  (ผู้ช่วยวิจัย)
 • โครงการประเมินการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบบัดภายใต้การ ดำเนินงานโครงการค่ายทำความดีเพื่อแผ่นดินและโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ผู้ช่วยวิจัย)