อาจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์

Statistics Statistics
7596
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month148
LastMonth Last Month204
ThisYear This Year148
LastYear Last Year2,096

 

ประสบการณ์การสอน (Teaching Experiences)

ระดับ

รายวิชาที่สอน

ปริญญาตรี

 1. ประกันคุณภาพการศึกษา
 2. พื้นฐานการศึกษา
 3. การบริหารจัดการสถานศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 1. หลักการบริหารและการจัดการศึกษา
 2. วิทยาการวิจัย
 3. การวิจัยในชั้นเรียน

ปริญญาโท

 1. การประกันคุณภาพการศึกษา
 2. ระบบบริหารคุณภาพ
 3. การฝึกงานประเมินคุณภาพการศึกษา
 4. วิทยาการวิจัย
 5. สถิติเพื่อการวิจัย
 6. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 7. หลักการบริหารและการจัดการ

ปริญญาเอก

 1. การประกันคุณภาพการศึกษา
 2. ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
 3. สถิติขั้นสูง