อาจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์

Statistics Statistics
8987
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month101
LastMonth Last Month269
ThisYear This Year1,539
LastYear Last Year2,096

 

ประสบการณ์การสอน (Teaching Experiences)

ระดับ

รายวิชาที่สอน

ปริญญาตรี

 1. ประกันคุณภาพการศึกษา
 2. พื้นฐานการศึกษา
 3. การบริหารจัดการสถานศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 1. หลักการบริหารและการจัดการศึกษา
 2. วิทยาการวิจัย
 3. การวิจัยในชั้นเรียน

ปริญญาโท

 1. การประกันคุณภาพการศึกษา
 2. ระบบบริหารคุณภาพ
 3. การฝึกงานประเมินคุณภาพการศึกษา
 4. วิทยาการวิจัย
 5. สถิติเพื่อการวิจัย
 6. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 7. หลักการบริหารและการจัดการ

ปริญญาเอก

 1. การประกันคุณภาพการศึกษา
 2. ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
 3. สถิติขั้นสูง