อาจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์

Statistics Statistics
8989
Online User Online2
Today Today17
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month103
LastMonth Last Month269
ThisYear This Year1,541
LastYear Last Year2,096

 

ประสบการณ์การทำงาน

กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน

- อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กรกฎาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2558 -  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

-  ผู้ประเมินภายในระดับกรรมการของสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)

-  ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

-  ผู้ประเมินอภิมานภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สมศ.)

 

ตุลาคม 2550 – มิถุนายน 2552

-  นักวิจัยอิสระ / อาจารย์พิเศษสอนวิทยาการวิจัยและการประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์

 

สิงหาคม 2549 –กันยายน 2550

- นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 (ปฏิบัติงานด้านทุนวิจัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ การบริหารความเสี่ยง และการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา)

 

กันยายน 2544–พฤศจิกายน 2547

- หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)

กุมภาพันธ์ 2534 – สิงหาคม 2544

- นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 (ปฏิบัติงานการบริหารและกำกับงานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในเรื่องแหล่งทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย)