Statistics Statistics
18389
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month165
LastMonth Last Month378
ThisYear This Year2,539
LastYear Last Year3,506

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การฝึกอบรม

ชื่องาน

สถานที่

วัน-เวลา

สัมมนานักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี ๒๕๕๗

เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เข้าใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

28 – 29 มีนาคม 2557

06:00 – 19:30

เข้าร่วมอบรมโครงการความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความรู้

ห้องประชุม 204 อาคารโลจีสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

30-31 มกราคม 2557 เวลา 8.30-17.00 น.

เข้าร่วมอบรม เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ

ศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัย วช. กรุงเทพมหานคร

17 ธันวาคม 2557 7.00-17.00 น.

อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2557

ห้องอบรมลีลาวดี ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

6 กุมภาพันธ์ 2557

อบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายในและเขียนรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและเขียนรายงานผลการควบคุมภายใน

ห้องโลจีสติก 301 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

20-21 มีนาคม 2557

อบรม โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

17-18 มีนาคม 2557

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D) คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

6,12,26,27 พฤษภาคม 2557

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

23-27 มิถุนายน 2557 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 และ 14-15 กรกฎาคม 2557

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 1 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น.

ศึกษาดูงาน Ip Innovation and technology Expo IPITE2014

ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

18 กรกฎาคม 2557

อบรมโครงการใช้โปรแกรม LMS

ณ.สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

5 สิงหาคม 2557

อบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2559

ณ. โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

18-20 มิถุนายน 2557

อบรมหลักสูตร Web Application Development with Weka and PHP

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ

5-6 กรกฎาคม 2557

อบรมหลักสูตร Pratical Data Mining with Rapidminer Studio 6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ

11-13 กรกฎาคม 2557

โครงการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ, มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี

14-16 พฤษภาคม 2557