Statistics Statistics
18397
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month173
LastMonth Last Month378
ThisYear This Year2,547
LastYear Last Year3,506

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยากร

-โครงการเชิงปฎิบัติการผลิตสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้  ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

-โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสน่หา

-วิทยากร งานปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อมของทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจำปี 2556 ณ.  ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2557

-วิทยากร โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสน่หา(สมัครพลผดุง) จ.นครปฐม  ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2557

 

บริการวิชาการ

-โครงการสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปิล๊อกคี่ และ บ้านแม่น้ำน้อย จังหวัดกาญจนบุรี  

-เป็น chair session ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศครั้งที่ 10 ณ. โรงแรมอังสนา ลากูน่า  จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557

-เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางวิภาวรรณ บัวทอง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ. ห้อง 6A03 ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี วันที่ 12 ตุลาคม 2557

-กรรมการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ.ห้อง 4203 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

-ได้รับเชิญเป็น chairperson สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 6 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557