อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
8436
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month153
LastMonth Last Month101
ThisYear This Year648
LastYear Last Year1,763

นักศึกษาภาคปกติ 

ภาคเรียนที่ 1/2558

1033302 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1033601 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาสำหรับการฝึกอบรม

ภาคเรียนที่ 2/2558

1033602   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

1131103  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา