อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
862
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month62
LastMonth Last Month54
ThisYear This Year686
LastYear Last Year176

นักศึกษาภาคปกติ 

ภาคเรียนที่ 1/2558

1033302 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1033601 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาสำหรับการฝึกอบรม

ภาคเรียนที่ 2/2558

1033602   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

1131103  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา