อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
2488
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month135
LastMonth Last Month121
ThisYear This Year1,209
LastYear Last Year1,103

นักศึกษาภาคปกติ 

ภาคเรียนที่ 1/2558

1033302 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1033601 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาสำหรับการฝึกอบรม

ภาคเรียนที่ 2/2558

1033602   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

1131103  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา