อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
1394
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month115
LastMonth Last Month138
ThisYear This Year115
LastYear Last Year1,103

ประวัติการทำงาน

           2531 - 2533   หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  วิทยาลัยครูมหาสารคาม

           2535 - 2538   เลขานุการคณะวิชาครุศาสตร์  วิทยาลัยครูนครปฐม

           2539 - 2542   หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  สถาบันราชภัฏนครปฐม

           2543 - 2546   ประธานโปรแกรมวิชาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  สถาบันราชภัฏนครปฐม

           2547 - 2550   นายกสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม