อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
847
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month47
LastMonth Last Month54
ThisYear This Year671
LastYear Last Year176

ประวัติการทำงาน

           2531 - 2533   หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  วิทยาลัยครูมหาสารคาม

           2535 - 2538   เลขานุการคณะวิชาครุศาสตร์  วิทยาลัยครูนครปฐม

           2539 - 2542   หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  สถาบันราชภัฏนครปฐม

           2543 - 2546   ประธานโปรแกรมวิชาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  สถาบันราชภัฏนครปฐม

           2547 - 2550   นายกสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม