อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
2271
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month39
LastMonth Last Month146
ThisYear This Year992
LastYear Last Year1,103

ประวัติการทำงาน

           2531 - 2533   หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  วิทยาลัยครูมหาสารคาม

           2535 - 2538   เลขานุการคณะวิชาครุศาสตร์  วิทยาลัยครูนครปฐม

           2539 - 2542   หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  สถาบันราชภัฏนครปฐม

           2543 - 2546   ประธานโปรแกรมวิชาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  สถาบันราชภัฏนครปฐม

           2547 - 2550   นายกสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม