อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
844
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month44
LastMonth Last Month54
ThisYear This Year668
LastYear Last Year176

    ประวัติการศึกษา

   ศษ.บ. (การประถมศึกษา) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี พ.ศ. 2522

   กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ  ปี พ.ศ. 2528

   ปร.ด. (การจัดการ) สาขาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี พ.ศ. 2553