อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
2270
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month38
LastMonth Last Month146
ThisYear This Year991
LastYear Last Year1,103

    ประวัติการศึกษา

   ศษ.บ. (การประถมศึกษา) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี พ.ศ. 2522

   กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ  ปี พ.ศ. 2528

   ปร.ด. (การจัดการ) สาขาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี พ.ศ. 2553