อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
8437
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month154
LastMonth Last Month101
ThisYear This Year649
LastYear Last Year1,763

    ประวัติการศึกษา

   ศษ.บ. (การประถมศึกษา) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี พ.ศ. 2522

   กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ  ปี พ.ศ. 2528

   ปร.ด. (การจัดการ) สาขาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี พ.ศ. 2553