อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
1384
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month105
LastMonth Last Month138
ThisYear This Year105
LastYear Last Year1,103

    ประวัติการศึกษา

   ศษ.บ. (การประถมศึกษา) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี พ.ศ. 2522

   กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ  ปี พ.ศ. 2528

   ปร.ด. (การจัดการ) สาขาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี พ.ศ. 2553