อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก

Statistics Statistics
1186
Online User Online2
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month45
LastMonth Last Month91
ThisYear This Year1,010
LastYear Last Year176

    ประวัติการศึกษา

   ศษ.บ. (การประถมศึกษา) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี พ.ศ. 2522

   กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ  ปี พ.ศ. 2528

   ปร.ด. (การจัดการ) สาขาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี พ.ศ. 2553