PROFILEMENU


LINK

 
Statistics Statistics
12636
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month73
LastMonth Last Month679
ThisYear This Year5,771
LastYear Last Year6,804
 

รหัสและชื่อรายวิชา

9574105 การสัมมนาทางงานเครื่องกล

Seminar in Mechanical Work

จำนวนหน่วยกิต 

3(2-2-5) จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการค้นคว้าและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้นักศึกษาสามารถอภิปรายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางเครื่องกล

เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาการเขียนโครงงานด้านการเรียนการสอนทางเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม

คำอธิบายรายวิชา     

ค้นคว้าและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวข้องกับงานช่างเครื่องกล ฝึกปฏิบัติการสร้างและพัฒนาโครงงานด้านการเรียนการสอนช่างเครื่องกลเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการจัดทำและฝึกปฏิบัติ

 

Download มคอ.3