อาจารย์ ดร.จินตนา  ศิริธัญญารัตน์

Statistics Statistics
4571
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month189
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year1,556
LastYear Last Year1,631

ภาคเรียนที่ 2/2557

1195023  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2558

1122301   หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 2/2558

1195021  การศึกษาเอกเทศในระดับประถมศึกษา

1191911  การทดลองสอนประถมศึกษา

1123401  ทักษะการสอนและการสื่อสาร

1195023 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา