อาจารย์ ดร.จินตนา  ศิริธัญญารัตน์

Statistics Statistics
1635
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month128
LastMonth Last Month123
ThisYear This Year251
LastYear Last Year1,147

ภาคเรียนที่ 2/2557

1195023  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2558

1122301   หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 2/2558

1195021  การศึกษาเอกเทศในระดับประถมศึกษา

1191911  การทดลองสอนประถมศึกษา

1123401  ทักษะการสอนและการสื่อสาร

1195023 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา