อาจารย์ ดร.จินตนา  ศิริธัญญารัตน์

Statistics Statistics
6581
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month99
LastMonth Last Month193
ThisYear This Year1,345
LastYear Last Year2,221

ภาคเรียนที่ 2/2557

1195023  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2558

1122301   หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 2/2558

1195021  การศึกษาเอกเทศในระดับประถมศึกษา

1191911  การทดลองสอนประถมศึกษา

1123401  ทักษะการสอนและการสื่อสาร

1195023 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา