อาจารย์ ดร.จินตนา  ศิริธัญญารัตน์

Statistics Statistics
4849
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month204
LastMonth Last Month263
ThisYear This Year1,834
LastYear Last Year1,631

1.  รหัสวิชา 1195023   รายวิชา  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา (Learning Management for Elementary Children Thinking Skills Development)

      คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของพัฒนาการคิด ทฤษฎี หลักการ  และแนวคิดที่เป็นสากลและไทยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การพัฒนาการคิด รูปแบบและกระบวนการพัฒนาการการคิดแบบต่างๆ โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากลวิธีการคิดและการควบคุมการคิด การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด การวัดและประเมินการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา

 

2. รหัสวิชา  1122301   รายวิชา   หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ (Principles of teaching learning management)  จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)         

     คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับการสอน ทฤษฎีและรูปแบบกรเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  วิธีสอนและเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้

 

3.  รหัสวิชา  1123401  รายวิชา   ทักษะการสอนและการสื่อสาร (Teaching Skill )  จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย  และความสำคัญของทักษะการสอนและการสื่อสารสำหรับครู  ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน  ทักษะการนำเสนอสาระการเรียนรู้  ทักษะการสรุปบทบาทเรียน  ทักษะการเล่าเกร็ดความรู้เพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน  การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้  ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน  การสรุปใจความจากการฟัง  การอธิบาย  การขยายความ  การร่วมอภิปรายกับผู้เรียน  การเชื่อมโยงสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันกับกิจกรรม/ในชั้นเรียน  การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์สำหรับครู  การพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์