Statistics Statistics
5328
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month214
LastMonth Last Month81
ThisYear This Year214
LastYear Last Year1,283

คำอธิบายรายวิชาการบริหารการผลิต (Production   Mangement)

            ศึกษากระบวนการวางแผนการผลิต และการควบคุมการผลิตที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ตั้งแต่การพยากรณ์การผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต การตัดสินใจการผลิต รวมถึงการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน การกำหนดตารางการผลิตและการจัดลำดับงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบการจัดซื้อ การควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต

 

คำอธิบายรายวิชาสถิติธุรกิจ (Business Statistics)

            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้   การสร้างแบบสอบถาม  การสุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป