ปี พ.ศ.  2528   ถึง  2533    ชื่อหน่วยงาน  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง
          ที่ตั้ง      อ.ย่านตาขาว     จ.ตรัง
          ตำแหน่ง     อาจารย์  1  ระดับ   3

          ปี พ.ศ     2533     ถึง 2537               ชื่อหน่วยงาน       วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
          ที่ตั้ง        อ.เมือง               จ.สุพรรณบุรี
          ตำแหน่ง      อาจารย์  1  ระดับ  5

          ปี พ.ศ.  2537 ถึง  2540    ชื่อหน่วยงาน      ช่วยราชการศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา
          ที่ตั้ง       อ.เมือง               จ.นครปฐม
          ตำแหน่ง      อาจารย์  1  ระดับ