การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา     พลศึกษา
       วุฒิการศึกษา    ครุศาสตร์บัณฑิต  (ค.บ.)
       มหาวิทยาลัย     วิทยาลัยครูนครปฐม     ปี พ.ศ     2528

         การศึกษาระดับปริญญาโทสาขา    พลศึกษา
        วุฒิการศึกษา     การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (กศ.ม.)
        มหาวิทยาลัย     ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     ปี พ.ศ.     2535