ชื่อ-สกุล นายชัยยุธ มณีรัตน์

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) CHAIYUT MANEERAT

ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7

สังกัด สาขาวิชาพลศึกษา

วันบรรจุ 3 มิ.ย. 28

วันเดือนปีเกิด 2 พฤศจิกายน 2505

หมู่โลหิต โอ